Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Lokalizator Internetowy Rolnik Cię Nakarmi (RCN), dostępna pod adresem , www.rolnikcienakarmi.pl (dalej: mapa RCN) udostępniona jest
przez Magdalena Maślanica lidera ekologi na Podhalu z siedzibą
pod adresem ul Kobylarzówka 64 34-406 Groń

 1. Lokalizator RCN działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Mapy RCN. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystając z Serwisu RCN Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

 1. Mapy RCN-lokalizator produktowy (www) oferowany przez Magdalena Maślanica w domenie: www.rolnikcienakarmi.pl – jest to narzędzie informacyjne, umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju adresów powiązanych z dostępnością produktów i informacji powiązanych z rolnictwem itp.), na Mapach / oraz zapoznanie się z w/w obiektami poprzez dostępne w mapach RCN Multimedia.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z informacji zawartych w mapach RCN.
 3. Baza Danych – bazy danych wykorzystywane w Mapach RCN,, dane które zostały włączone do Bazy Danych na mocy obowiązujących przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz „Bazę RCN”.
 4. Mapa – mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi opisowymi.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Mapy RCN jest narzędziem informacyjnym, przy użyciu którego możliwe jest poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju obiektów na Mapach. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie listy wyników obiektów oznaczonych na Mapie, wizytówki zawierającej szczegółowe informacje na temat obiektów.
 2. Mapy RCN korzysta z danych publicznie dostępnych na mocy odrębnych przepisów, Map. Serwis może być uzupełniany o inne dane, które wprowadzane będą do Map RCN zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku Map RCN administratorem danych osobowych przedsiębiorców (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), które znajdują się w Mapach RCN jest Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara nr
  NIP 634-24-151-21 i przetwarza on: (I) dane podane przez osobę fizyczną , firmę lub instytucję (II) dane publicznie dostępne i objęte przepisami umożliwiającymi ich ponowne wykorzystanie.
 4. Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara przetwarza dane wskazane powyżej w celu należytej organizacji Map Rolnik cię Nakarmi w tym świadczenia odpowiednich usług drogą elektroniczną.
 5. W Mapach RCN oferowane są produkty reklamowe. Zasady korzystania z produktów reklamowych oraz ceny tych produktów regulowane są w odrębnych Regulaminach. Reklamy te publikowane będą bez ingerencji w treść danych przedsiębiorców, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikowi korzystającemu z Mapy RCN zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.
 2. Użytkownik akceptuje to, że Mapy stanowią przedmiot praw przysługujących PAR Piotr Nawara i jego dostawców.
 3. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych, Map, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Map RCN określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia danych i Map przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik będący jednocześnie podmiotem, którego dane dotyczą i znajdują się w Mapach RCN ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych w Bazie Danych Mapy RCN lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych w związku z prezentowanymi w Mapach RCN Multimediami. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane przy pomocy stosownego formularza zamieszczonego w menu mapy lub w inny sposób opisany w Mapach RCN . Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej, Magdalena Maślanica dołoży należytej staranności w celu
  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 5. Dodawanie i usuwanie  znacznika na Mapie RCN
  Dodanie znacznika na mapie następuje automatycznie po wypełnieniu  poprawnym formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzeniu przyciskiem <Zaznacz  na mapie> .
  Znacznik  nie jest edytowalny z pozycji użytkownika mapy.
  Wszelkie zmiany w znaczniku  można dokonać za pomocą  SMS-a na nr  tel 536 55 11 16 podając w treści:
  ,,Usuń znacznik” + nr tel podany w zgłoszeniu i wypełnić formularz ponownie.
  Usunięcie znacznika trwale można dokonać za pomocą SMS-a na nr  tel. 536551116 podając w treści:
  Usuń  znacznik + nr tel podany w zgłoszeniu.
  Każde zgłoszenie podlega weryfikacji telefonicznej  w terminie  14 dni od zgłoszenia.
  W przypadku braku możliwości kontaktu do 3 dni od pierwszej próby połączenia administrator może usunąć znacznik.
  Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
  W przypadku ponownego zgłoszenia produktów osoby, która wpłaciła wsparcie dla projektu a jej znacznik został usunięty nie ponosi żadnych kosztów przy ponownym zgłoszeniu swoich produktów.

 6. Umieszczenie produktu lub grupy produktów zawartych w formularzach zgłoszeniowych
  jest jednoznaczne z deklaracją wsparcia projektu na pokrycie kosztów kompatybilności z mapami google oraz informatycznych i wynosi 25zl /rok.
  Proponowana wartość może ulec zmianie w przyszłości.
  Można również wesprzeć projekt w dowolnej kwocie. W tytule wpłaty ,,Rolnik wsparcie”
 7. Opłata obejmuje utrzymanie znacznika przez okres 1 roku.
  Nadesłanie formularza zgłoszeniowego produktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uiszczenie opłaty rocznej , którą należy wpłacić na
  nr konta 05 1030 0022 9410 9896 8225 7689
  Tytuł wpłaty ID aktualny nr telefonu kontaktowego zgodny z podanym w formularzu zgłoszeniowym produktu .
 8. Numer telefonu z formularza zgłoszeniowego stanowi ID zarówno produktów jak i osoby zgłaszającej formularz.
 9. Administrator danych Map RCN ma prawo:
 1. do odrzucenia zmian w Bazie Danych podmiot uprawniony do danych, jeśli nie przejdą one pomyślnie procesu ich weryfikacji zgodnie z procedurą określoną przez formularz Mapy,
 2. do zawieszenia działania Map RCN z istotnych przyczyn w dowolnym momencie,
 3. usunięcia danych zawartych w Bazie Danych według własnego uznania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ADMINISTATOR danych Map RCN informuje, iż na naszych stronach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie.
 2. Szczegóły dotyczące zasad i polityki Cookie zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.
 4. W ramach MAP RCN Użytkownikowi udostępniana jest możliwość geolokalizacji na Mapach polegającą na określeniu pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Map RCN . Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki. W celu wyłączenia działania geolokalizacji konieczne jest wyczyszczenie cache’a przeglądarki (dane przeglądarki) celem usunięcia plików cookie z komputera. Geolokalizacja dokonywana jest w oparciu o numer IP, sygnały GPS urządzenia Użytkownika lub dane z czujników urządzenia Użytkownika, dotyczące m.in. pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.
 5. Administrator Map RCN przetwarza dane geolokalizacyjne Użytkowników w przypadku wyrażenia przez tych Użytkowników zgody na geolokalizacje stosownie do zapisów ust. 5 powyżej. Dane o których mowa w punkcie powyżej są wykorzystywane przez administratora danych do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

VI. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku, kiedy na mocy udzielonej przez Użytkownika zgody, przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika, informujemy iż administratorem takich danych osobowych jest Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara z siedzibą w Krakowie ul. Heleny 24/76 Kraków 30-838.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, w celu realizacji usługi geolokalizacji na Mapach, która udostępniana jest w Mapach RCN. Zakres przetwarzanych danych obejmować będzie IP. Dane te będą przechowywane w okresie kiedy usługa geolokalizacji będzie aktywna dla danego Użytkownika. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom (w szczególności dostawy Map i jego podwykonawcom).
 3. Za zgodą Użytkownika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 4. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 może być w każdej chwili wycofana przez zgłoszenie pod adresem mailowym: rolnikcienakarmi@gmail.com
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do kopii, ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 6. W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub jego następcy prawnego).

VII. REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Map Rolnik Cię Nakarmi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres rolnikcienakarmi@gmail.com
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Magdalena Maślanica nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Map RCN w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Magdalena Maślanica nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Mapami RCN prosimy kierować na adres: rolnikcienakarmi@gmail.com
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: rolnikcienakarmi@gmail.com

IX. ZMIANY REGULAMINU

 1. Magdalena Maślanica zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Mapy w zakładce Regulamin map.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Map RCN.

Regulamin o powyższej treści obowiązuje od dn. 01.08.2019r.